fbpx

วิธีการต่อกล้อง Speed Dome (PTZ, สปีดโดม)

วิธีการต่อกล้อง Speed Dome
บทความนี้ นาย KARE จะมาสอนวิธีการต่อใช้งานกล้องสปีดโดม (Speed Dome) กัน ซึ่ง
การต่อนั้น จะเพิ่ม ความยุ่งยากนิดหน่อย ตรงที่ต้องมีสายไฟเพิ่มอีก 1 คู่ สาหรับไว้ควบคุม
กล้องสปีดโดมให้หมุน (Pan), ปรับมุมก้มเงย (Tilt) หรือ ซูมภาพเข้า – ออก (Zoom) จึงเป็น
ที่มาให้บางครั้งเรียกกล้องชนิดนี้ว่า PTZ Camera (Pan Tilt Zoom Camera)
สาหรับสายไว้ควบคุมทั้ง 2 เส้น นั้น จะมีชื่อเรียกของแต่ละเส้นว่า
– RS485A
– RS485B
นอกจากสายดังกล่าว หากที่บ้านมีสาย LAN Internet อยู่แล้วก็สามารถใช้สาย LAN Internet ได้อีกด้วย ซึ่งสาย LAN หนึ่งเส้นจะมีสายภายในอีก 4 คู่ ให้เลือกใช้เพียงคู่เดียวเท่านั้นคู่ไหนก็ได้ ซึ่งการต่อสาย ก็จะเหมือนกัน แตกต่างกันแค่ชนิดของสายที่นำมาใช้เท่านั้น
รูปที่ 1 การใช้สาย LAN Internet ในการต่อกล้องสปีดโดม
รูปที่ 2 ภาพรวมการต่อกล้องสปีดโดม
สำหรับภาพรวมของการต่อกล้องสปีดโดมนั้น ท่านสามารถดูได้จากรูปที่ 1 ที่แสดงการต่อ
คร่าวๆ เอาไว้จากรูปจะเห็นว่า มีเพียงแค่สายไฟคู่หนึ่งเท่านั้น (ในรูปใช้เป็นสายLAN) ที่
เพิ่มขึ้นมาจากการต่อกล้องวงจรปิดทั่วไป
1. วิธีการต่อสายควบคุมเข้ากับเครื่องบันทึก (DVR)
สาหรับวิธีการต่อสายควบคุมเข้ากับ DVR นั้น ก็เพียงแค่ต่อสาย RS485A และ RS485B ที่
เดินมาจากตัวกล้องสปีดโดมให้ถูกต้องเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดต่อสลับกัน ก็จะทาให้ไม่สามารถ
ควบคุมตัวกล้องได้เท่านั้นเอง
รูปที่ 3 รูปการต่อสาย LAN เข้ากับกล้อง
รูปที่ 4 ด้านหลังเครื่อง DVR
สำหรับช่องต่อสายควบคุมที่มาจากกล้องสปีดโดมนั้น ให้ต่อเข้า กับส่วนที่เป็นหมายเลข 5

ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 2 โดยสามารถดูรูปขยายได้ในรูปที่ 3

รูปที่ 5 ช่องสำหรับไว้ต่อสายควบคุมกล้องสปีดโดม
2. วิธีการต่อสายควบคุมเข้ากับ Joy Stick
สาหรับการต่อเข้ากับ Joy Stick นั้น ก็จะคล้ายคลึงกับการต่อเข้ากับ DVR คือ เพียงแค่ต่อ
สายควบคุมที่มาจากกล้องสปีดโดมใหถู้กช่องก็เพียงพอ ซึ่งท่านสามารถดูตัวอย่างช่องเสียบที่

Joy Stick ดังรูปที่ 4

รูปที่ 6 ช่องสำหรับเสียบเข้ากับสายควบคุม ที่มาจากกล้องสปีดโดม
บางท่านอาจจะมีคาถามว่า มีทั้งการต่อเข้ากับ DVR และต่อเข้า กับ Joy Stick แล้วจะควบคุม
กล้องได้อย่างไร เราจะขอแยกเป็นกรณี ไดดั้งนี้
1) ต่อเข้ากับ DVR เพียงอย่างเดียว
ในกรณีนี้ ท่านจะสามารถควบคุมกล้องสปีดโดมได้ผ่านทางหน้าจอที่ออกมาจาก
DVR ด้วยการคลิกขวาตรงช่องที่เป็นกล้องสปีดโดม แล้วเลือกเมนู “สปีดโดม” หรือ
บางรุ่นจะเป็น “PTZ” เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎแผงควบคุมเพื่อให้ราสามารถควบคุม
กล้องสปีดโดมได้ หรือถ้าท่านใช้วิธีการเข้า ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางมือถือ ก็จะมี
แผงควบคุมให้ควบคุมได้เช่นกัน
2) ต่อเข้าก้บ Joy Stick เพียงอย่างเดียว
ในกรณีนี้ ท่านไม่จาเป็นต้องใช้ DVR เลยก็ได้ แต่สายวิดีโอที่ส่งออกมาจากกล้อง
สปีดโดมนั้น ท่านอาจจะต้องเดินสาย แล้วทำหัวเพื่อเสียบเข้า กับช่อง AV ของโทรทัศน์
เพื่อทาให้มองเห็นภาพจากกล้องสปีดโดม เมื่อท่านมองเห็นภาพจากกล้องแล้วก็
สามารถควบคุมกล้องผ่านทาง Joy Stick ไดทั้นที
3) ต่อเข้ากับ DVR และ Joy Stick พร้อมกัน
สาหรับกรณีนี้ ท่านจะสามารถควบคุมกล้องไดทั้้งวิธีที่ 1 และ 2 รวมกัน แต่ถ้ามีการ
สั่งงานพร้อมกัน ตัวกล้องสปีดโดมเองอาจจะทางานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามที่สั่งการได้
ดังนั้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ควรจะสั่งการกล้องสปีดโดมเพียงแค่ช่องทางเดียว
รูปที่ 7  ติดตั้งสายกล้อง PTZ เสร็จแล้วให้เข้าไปยัง เมนูหลัก เลือก ตั้งค่ากล้อง PTZ
แล้วทำการตั้งค่าใส่ข้อมูลของกล้องให้ถูกต้อง
ทาง นาย KARE ก็ขอจบบทความ การต่อกล้องสปีดโดมไว้เพียงเท่านี้….