fbpx

วิธีการเปลี่ยนกล้องเป็นโหมดภาพสี ผ่านปุ่มที่สายของกล้อง หรือ OSD

ตั้งค่ากล้อง C284HDM2V

โดยใช้ปุ่มควบคุมที่ตัวกล้อง

1.กดปุ่มตรงกลาง 1 ครั้งและจะมีหน้า MAIN MENU เด้งขึ้นมา

2.ให้เลื่อนลงไปที่บรรทัดที่ 5.DAY&NIGHT EXT

เมื่ออยู่ที่บรรทัดที่ 5.DAY&NIGHT EXT ให้ใช้ปุ่มควบคุมกดไปทางซ้ายหรือขวา จนเปลี่ยนเป็นคำว่า 5.DAY&NIGHT COLOR

3.หลังจากเปลี่ยนเป็น 5.DAY&NIGHT COLOR เลื่อนลงมาที่บรรทัดที่ 9.EXIT SAVE&END และกดตรงกลางหนึ่งครั้ง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับ