fbpx

วิธีตรวจเช็ค ฮาร์ดดิสก์ เสีย (อาการเครื่องค้าง หรือเครื่องดับแล้วเปิดใหม่บ่อย)

วิธีตรวจเช็ค ฮาร์ดดิสก์ เสีย (อาการเครื่องค้าง หรือเครื่องดับแล้วเปิดใหม่บ่อย)

1 เปิดฝาครอบเครื่อง DVR ออกก่อน ขันน็อตยึดออกก่อน

2 ถอดสาย SATA และ Power ของ ฮาร์ดดิสก์ออก ก่อน (ถอดไว้ไม่ต้องต่อ)

3 เปิดเครื่อง DVR (ต่อสาย Power หลังเครื่อง) แล้วสังเกตอาการ
ถ้าเข้าสู่หน้าระบบได้ปกติ แสดงว่า ฮาร์ดดิสก์เสีย

4 ดูไฟสถานะที่หน้าเครื่อง

แนวทางแก้ไข คือ เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ หรือ ถ้าฮาร์ดดิสก์ยังมีประกันเหลือ ให้ส่งเคลมที่บริษัทฮาร์ดดิสก์ครับ