fbpx

การเชื่อมต่อกล้อง WiFi แบบไม่ใช้ WiFi โดยใช้เป็นแบบ APในการเชื่อมต่อ กับกล้อง 2 ตัว

สวัสดีครับ วันนี้นาย KARE จะมาแนะนำการต่อกล้อง WIFI แบบระบบ AP กันนะครับ

-ตัวอย่างนี้จะเป็นการต่อกล้องแบบ ไม่พ่วง WIFI บ้าน โดยจะใช้เป็น WIFI ของตัวกล้องเองเลย
-ตัวอย่างนี้จะต่อกล้องแบบ 2 ตัว สามารถเพิ่มระยะของกล้องตัวที่ 2 ได้ไกลถึง 100 เมตร นับระยะทางจากกล้องตัวที่ 1
-การดูกล้องแบบ AP  WIFI บ้านไม่สามารถดูได้ ต้องทำการเชื่อมต่อ WIFI ของกล้องเพื่อดู

ทำการเปิดกล้องเพื่อเตรียมความพร้อม

ขั้นตอนที่

1 ทำการเชื่อมต่อ wifi ของกล้องตัวแรกก่อน
2.ใส่รหัสผ่านของกล้อง รหัส 01234567
3.กด เพิ่มกล้อง

4.เลือกหัวข้อ IP Camera
5.เลือกหัวข้อ Device in user
6.เลือกไปยังหัวข้อ Search nearby devices

7.ตรวจเช็คชื่อ UIB ว่าตรงกับกล้องที่เชื่อมต่อไหม
8.ตรวจเช็คชื่อ UIB ถ้าตรงแล้วให้กด ADD TO
9.ตั้งชื่อกล้องวงจรปิดเสร็จแล้วให้ทำการกด Confirm

10.เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดตัวที่ 1 แบบ AP
11.ทำการเชื่อมต่อ WIFI ของกล้องวงจรปิดตัวที่ 2
12.ใส่รหัสผ่าน รหัส 01234567

13.กดไปยังรูป + แล้วกด IP Camera
14.กดไปยัง New Device
15.ตรวจเช็ค รหัส UID ของกล้องตัวที่ 2 ตรงกันไหม

16.ตรวจเช็ค UID ของกล้องตัวที่ 2 เสร็จแล้วกดไปยัง ADD To
17.wireless จะเป็นชื่อ ของกล้องตัวที่ 1 ที่ทำการปล่อย wifi เอาไว้ แล้วกด Configure wireless and add devices
18.ตังชื่อกล้องตัวที่ 2 เสร็จแล้วกดไปยัง Confirm

19.กล้องตัวที่ 2 ทำการติดตั้งสำเร็จ
20.ถ้าต้องการตรวจแช็คว่า กล้องตัวที่ 2 นี้เชื่อมต่อ wifi กับอะไรอยู่เข้าไปยังรูป ตั้งค่า บนมุมขวา
21.กดไปยัง Wireless settine เพื่อเข้าไปดู

22.จำเห็นได้ว่ากล้องตัวที่สองทำการเชื่อมต่อกับ wifi กล้องตัวที่ 1 ที่ใช้เป็นระบบ AP

เสร็จสิ้นขันตอนการทำ