fbpx

วิธีปรับโหมดของกล้อง C284HDM2VH ผ่านตัวสวิตซ์ควบคุมที่กล้อง

วิธีปรับโหมดของกล้อง C284HDM2VH ผ่านตัวสวิตซ์ควบคุมที่กล้อง

AHD THD CHD CVBS

แนะนำให้เลือกเป็น AHD

1. ทำการกดปุ่มกลางของตัวสวิตซ์ควบคุมที่กล้อง

2. พอเข้ามาหน้าเมนูแล้ว ให้ทำการเลือก VIDEO SETTING แล้วกดปุ่มกลางของตัวสวิตซ์ควบคุมที่กล้องเพื่อยืนยัน

 

3. เข้ามาแล้วให้เลือกในเมนู HD FORMAT แล้วเลือกโหมดที่ต้องการ เช่น AHD หรือโหมดที่ต้องการเลือก

 

4.พอเลือกโหมดที่ต้องการเสร็จแล้ว ทำการเลือก RETURN แล้วกดปุ่มกลางของตัวสวิตซ์ควบคุมที่กล้องเพื่อยืนยัน กลับไปหน้าเมนูก่อนหน้านี้

 

5.แล้วเลือก SAVE  EXIT แล้วกดปุ่มกลางของตัวสวิตซ์ควบคุมที่กล้องเพื่อยืนยัน

เสร็จการปรับโหมดระบบ